ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ กองพัฒนานานัก

Read more

การกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่า ที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

การให้กู้ยืมเงินกองท

Read more

การกู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ที่ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

การให้กู้ยืมเงินกองท

Read more

การกู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ที่ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม รอบสุดท้าย)

การให้กู้ยืมเงินกองท

Read more

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจําปีการศึกษา 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำห

Read more

การกู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ที่ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

การให้กู้ยืมเงินกองท

Read more