ลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน ฯ รายเก่า ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 1/2561
(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 1/2561
(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ให้นักศึกษามาลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ
ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เลขที่แบบยืนยัน 1 – 700  เวลา 13.00 น.
เลขที่แบบยืนยัน 701 – 1336  เวลา 14.00 น.

หมายเหตุ
1.ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตรวจสอบรายชื่อและจดเลขที่แบบยืน 4 ตัวท้าย เพื่อใช้แจ้งขอรับเอกสาร
2. ให้นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

 

ตัวอย่างรับรองสำเนา ดังนี้

สำเนาถูกต้อง
สมศรี แดงดี
(นางสาวสมศรี แดงดี)

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.