การอบรมให้ความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การอบรมให้ความรู้คณาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจําพิเศษ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กําหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ให้กับ คณาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําพิเศษ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างจิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงให้ คณาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงาน มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําพิเศษ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทุกท่านเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

สามารถอ่านประกาศ ได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การอบรมให้ความรู้คณาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจําพิเศษ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒

รายละเอียดกำหนดการการเข้าร่วมอบรม ได้ที่ กําหนดการโครงการอบรมให้ความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

การแต่งกาย
– ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ แต่งกายชุดกากีแขนยาว
– ลูกจ้างชั่วคราว แต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง
– นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ

ข้อมูล งานกิจกรรมนักศึกษา