บุคลากร

งานบริหารและธุรการ

                                                      

 

งานกิจิรรมนักศึกษา

                           

 

 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

                           

 

งานแผนงานและประกันคุณภาพ

                           

 

งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ

                                                      

 

 

พนักงานประจำอาคาร