งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ตระหนักถึงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ครบทั้ง 5 ด้าน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในอนาคตอีกด้วย

งานกิจกรรมนักศึกษา แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 10 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยกิจกรรมองค์การนักศึกษา และกิจกรรมสภานักศึกษา ภาคปกติ
2. หน่วยกิจกรรมวินัยนักศึกษาและความประพฤติ
3. หน่วยศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมพิเศษ
4. หน่วยส่งเสริมกิจกรรมชมรม
5. หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์
6. หน่วยกีฬาและนันทนาการ
7. หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
8. หน่วยส่งเสริมสร้างเกียรติยศ ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
9. หน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักศึกษา ภาค กศ.ปช.
10. หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร

โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้