คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารและธุรการ
ประกอบไปด้วยหน่วย ดังนี้
1. หน่วยธุรการ
2. หน่วยพัฒนาบุคลากร
3. หน่วยประชุมและพิธีการ
4. หน่วยการเงิน
5. หน่วยพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
6. หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
ประกอบไปด้วยหน่วย ดังนี้
1. หน่วยกิจกรรมองค์การนักศึกษา และกิจกรรมสภานักศึกษา ภาคปกติ
2. หน่วยกิจกรรมวินัยนักศึกษาและความประพฤติ
3. หน่วยศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมพิเศษ
4. หน่วยส่งเสริมกิจกรรมชมรม
5. หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์
6. หน่วยกีฬาและนันทนาการ
7. หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
8. หน่วยส่งเสริมสร้างเกียรติยศ ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
9. หน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักศึกษา ภาค กศ.ปช.
10. หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ประกอบไปด้วยหน่วย ดังนี้
1. หน่วยบริการอนามัยและพยาบาล
2. หน่วยบริการหอพักนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานแผนงานและประกันคุณภาพ
ประกอบไปด้วยหน่วย ดังนี้
1. หน่วยนโยบายและแผน
2. หน่วยบริหารความเสี่ยง
3. หน่วยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
4. หน่วยประชาสัมพันธ์
5. หน่วยประกันคุณภาพ
6. หน่วยรายงานประจำปี
7. หน่วยสถานที่และบริการ

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
ประกอบไปด้วยหน่วย ดังนี้
1. หน่วยทุนนักศึกษา
2. หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3. หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
4. หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง จาก เว็บไซต์สำนังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์