รายงานความพึงพอใจการให้บริการ

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมาพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2562)

ที่มา : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2562)