แบบประเมินกองพัฒนานักศึกษา

ในการจัดทำแบบประเมินที่กองพัฒนานักศึกษาจัดทำขึ้นนั้น กองพัฒนานักศึกษาได้จัดทำขึ้นตามการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับสำนักงาน และระดับสถาบัน เพื่อวัดคุณภาพ หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้การวัดคุณภาพ หรือความพึงพอใจนั้น เพื่อจะนำผลการประเมินมาพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี (ระดับสำนักงาน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)

 

 

 

 

แบบประเมินคุณภาพด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา (ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.4)

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการใหบริการ)