สายตรงผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

สอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และร้องเรียน ในเรื่องที่นักศึกษาหรือบุคคลมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา หรือหน่วยงานภายใน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(หมายเหตุ : ข้อมูลของนักศึกษาหรือบุคคลที่แสดงความคิดเห็นเป็นความลับ และจะไม่ถูกเปิดเผย)