คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

               

               

               

      

 

อ้างอิง : คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 17/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547