ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ที่มา : รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562