คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

              

               

 

           

 

อ้างอิง : คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 17/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547