คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

              

                              

           

อ้างอิง : คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 17/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อ้างอิง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย-เพื่มเติม

ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547