งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ตระหนักถึงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ครบทั้ง 5 ด้าน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในอนาคตอีกด้วย

งานกิจกรรมนักศึกษา แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 10 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยกิจกรรมองค์การนักศึกษา และกิจกรรมสภานักศึกษา ภาคปกติ
2. หน่วยส่งเสริมกิจกรรมชมรม
3. หน่วยส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
4. หน่วยกีฬาและนันทนาการ
5. หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์
6. หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร
7. หน่วยกิจกรรมวินัยนักศึกษาและความประพฤติ
8. หน่วยศิลปะและวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ
9. หน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักศึกษา  ภาค กศ.ปช.

โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้