งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ

งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ ดำเนินงานการให้บริการทางด้านทุนการศึกษา ประเภทให้เปล่า แก่นักศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาประเภทดังกล่าว จะมีทั้งทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จหลักสูตรการศึกษา(ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) และทุนการศึกษารายปีมอบทุนการศึกษาให้ครั้งเดียว ภายในปีการศึกษานั้น ๆ จากแหล่งทุนการศึกษา เช่น มูลนิธิ ผู้มีจิตศรัทธา และหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งทุนต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา

รวมถึงการบริการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. โดยให้บริการแก่นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งดำเนินการแจ้งข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการกู้ยืมเงิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนด เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน

นอกจากนี้ยังดำเนินการด้านแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โดยดำเนินการให้คำปรึกษาการหางานทำเต็มเวลาและนอกเวลาสำหรับนักศึกษา ทั้งระหว่างเรียนและปิดภาคการศึกษา พร้อมทั้งดำเนนิโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับนักศึกษาอีกด้วย

งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยทุนนักศึกษา
2. หน่วยส่งเสริมนักศึกษาขอรับรางวัลพระราชทาน
3. หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4. หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้