งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ดำเนินงานด้านบริการอนามัยและพยาบาล โดยให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้านสุขภาพ และส่งต่อนักศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุหรืออาการของโรคที่เข้ามารักษาอาการหนักไปโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังดำเนินการบริการหอพักนักศึกษา โดยดูแลการเข้าพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษาของนักศึกษา ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาหอพัก ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาหอพัก รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพักให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

งานบริหารและธุรการ แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 2 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยบริการอนามัยและพยาบาล
2. หน่วยบริการหอพักนักศึกษา
3. หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
4. หน่วยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้