งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ ดำเนินงานบริหารงานและการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานอธิการบดี และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการจัดระบบงานด้านงานสารบรรณ งานบุคลากรที่มีอยู่ พร้อมกับวัสดุและครุภัณฑ์ด้วยวิธีที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาดำเนินงานการจัดหาทรัพยากร วิเคราะห์ทรัพยากร จัดการบริการด้วยความเต็มใจในบริการ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นการตอบสนองความต้องการได้ตรงตามวัตถุประสงค์

งานบริหารและธุรการ แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 6 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยธุรการ
2. หน่วยพัฒนาบุคลากร
3. หน่วยประชุมและพิธีการ
4. หน่วยประชาสัมพันธ์
5. หน่วยการเงิน
6. หน่วยพัสดุ
7. หน่วยอาคารสถานที่

โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้