งานแผนงานและประกันคุณภาพ

งานแผนงานและประกันคุณภาพ ดำเนินงานกำหนดและควบคุมนโยบายการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานอธิการบดี และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการจัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกองพัฒนานักศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ยังมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ทั้งนี้ยังมีการดำเนินงานประกันอุบัติเหตุเพื่อบริการนักศึกษา งานประชาสัมพันธ์เพื่อ และดูแลสถานที่ให้กองพัฒนานักศึกษาดูเรียบร้อยอีกด้วย

งานแผนงานและประกันคุณภาพ แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 7 หน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยนโยบายและแผน
2. หน่วยบริหารความเสี่ยง
3. หน่วยประกันคุณภาพ
4. หน่วยรายงานประจำปี

โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้