ติดต่อ – สอบถาม

กองพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวักเพชรบูรณ์ 67000