ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินงานด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน ช่วยนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับนักศึกษา จัดโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินทุนให้กับนักศึกษา ติดตาม รายงานผล ควบคุมการใช้จ่ายเงินทุน บริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง (รายปี)

1. ทุน โครงการเฉลิมราชกุมารี
2. ทุน โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ทุน โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
4. ทุน โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. ทุน พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
6. ทุน พระราชทาน ม.ท.ศ. ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
7. ทุน มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
8. ทุน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
9. ทุน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
10. ทุน มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
11. ทุน มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
12. ทุน มูลนิธิดำรงชัยธรรม
13. ทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
14. ทุน มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
15. ทุน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เพื่อโอกาสที่ดีสำหรับเด็กทุกคน
16. ทุน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17. ทุน มูลนิธิเทสโก้ โลตัส
18. ทุน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
19. ทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยต้องพิจารณานักศึกษาให้กับธนาคาร
20. ทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดูแลทุนต่อเนื่อง จาก ตชด.
21. ทุน มูลนิธิเอสซีจี
22. ทุน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เคยได้รับ ปัจจุบันยังไม่มีทุนเข้ามา)
23. ทุน สมาคมนิสิตศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์ฯ
24. ทุน อุดหนุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
25. ทุน โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี

1. ทุน มูลนิธิประดิษฐ์-สมสุข กัลย์จาฤก
2. ทุน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
3. ทุน มูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
4. ทุน มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร
5. ทุน มูลนิธิตั้งเซ็กกิม
6. ทุน นางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย