ประวัติความเป็นมา

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานในระดับกองของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 ทำหน้าที่ควบคุมดูแล ประสานงานด้านกิจการนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ปลูกจิตสำนึกเยาวชนของชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ความเป็นเอกราช ความมั่นคงของชาติและเลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

ปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ได้รับการยกฐานะตาม พ.ร.บ. ให้สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2519

ปี พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ได้มีการแแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏใหม่ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น สำนักสำนักกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย ฝ่ายต่างๆ  7 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแนะแนวสารสนเทศ  ฝ่ายเวชศึกษาป้องกัน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายบริการและสวัสดิการ และฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก. ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์      ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ได้จัดตั้งส่วนราชการใหม่ ตามกฎกระทรวง เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ    พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 หน้า 44 เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชเพชรบูรณ์เป็น 10 หน่วยงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่

1) สำนักงานอธิการบดี
2) คณะครุศาสตร์
3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5) คณะวิทยาการจัดการ
6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) สถาบันวิจัยและพัฒนา
8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
10) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 29 เล่ม 123 ตอนที่ 62 ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2549 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2549 ได้ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็น 3 กอง คือ

1) กองกลาง
2) กองนโยบายและแผน
3) กองพัฒนานักศึกษา

ตามประกาศดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 ออกประกาศมหาวิทยาลัย ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการในกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้

1) งานบริหารและธุรการ
2) งานกิจกรรมนักศึกษา
3) งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
4) งานแผนงานและประกันคุณภาพ
5) งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ

กองพัฒนานักศึกษา มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ และให้บริการแก่นักศึกษา ควบคุมดูแล ประสานงานด้านกิจการนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ปลูกจิตสำนึกเยาวชนของชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ความเป็น  เอกราช ความมั่นคงของชาติ และเลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย และการให้บริการแก่นักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนมีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อการเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านการบริหาร และด้านวิชาการ พร้อมทั้งให้บริการแก่นักศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้นกองพัฒนานักศึกษา จึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างมาก ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ในอนาคต ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติต่อไป