ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา

ส่งเสริมกิจกรรม  จริยธรรมงอกงาม  สวัสดิการนักศึกษา  ร่วมสร้างสรรค์พัฒนา  รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานส่งเสริมกิจกรรม จัดสวัสดิการให้บริการและพัฒนานักศึกษา ให้มีความดีงามทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม มีความรักในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย และพัฒนาเผยแพร่ไปสู่สากล

พันธกิจ

กองพัฒนานักศึกษา สนับสนุนการศึกษาวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการ จัดสวัสดิการบริการนักศึกษา พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรักในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย พัฒนาเผยแพร่ไปสู่ระดับสากล

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามความต้องการของนักศึกษา
2. จัดบริการพื้นฐานและสวัสดิการให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม
3. พัฒนานักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
4. ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรักในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย
5. ส่งเสริม และพัฒนาเผยแพร่การเป็นนักศึกษาไทยไปสู่ระดับสากล