การประกันคุณภาพการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ ได้มีการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาทางด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก และระดับสถาบัน ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ดังนี้

เอกสารอ้งอิง : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (รอการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัย)

เอกสารอ้งอิง : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารอ้งอิง : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558