สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และร้องเรียน ในเรื่องที่นักศึกษาหรือบุคคลมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา หรือหน่วยงานภายใน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

(หมายเหตุ : ข้อมูลของนักศึกษาหรือบุคคลที่แสดงความคิดเห็นเป็นความลับ และจะไม่ถูกเปิดเผย)