อนามัยและพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินงานให้บริการด้านการอนามัยและพยาบาล สำหรับนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในกรณีที่เกิดอาการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ มารักษาพยาบาลเบื้องต้น ภายในอาคารพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ประจำคอยให้บริการ มีเตียงนอนสำหรับพักฟื้น และห้องรักษาพยาบาลเบื้องต้น ทั้งนี้ ยังให้คำปรึกษาในอาการป่วยหรือการป้องกันการเกิดการเจ็บป่วยอีกด้วย การรักษาพยาบาลเบื้องต้น หรือการให้ยารักษาอาการป่วยเบื้องตันนั้น ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติขอรับบริการอาคารพยาบาล มีดังนี้

1. ผู้ที่มารับบริการแจ้งอาการป่วยต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล
2. เจ้าหน้าที่ทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และวินิจฉัยโรค
3. เจ้าหน้าที่ จัดยา – จ่ายยา เขียนฉลากยา พร้อมอธิบายวิธีการรับประทานยา และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ
4. บันทึกรายละเอียดผู้เข้ารับการรักษา ลงในทะเบียนประวัติผู้รับบริการ
5. กรณีที่ผู้รับบริการที่อาการยังไม่ดีขึ้น เจ้าหน้าที่จะให้นอนพักในห้องพักผู้ป่วย เพื่อดูอาการที่ห้องพยาบาล
6. กรณีที่ผู้รับบริการมีอาการป่วยหนัก เจ้าหน้าที่จะนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
7. กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ