ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับ

[2550, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  ว่าด้วย แนวปฏิบัติการเข้าอยู่อาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ พ.ศ.2550   

 

[2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562     

[2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  เรื่อง การเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562   

[2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561   

[2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561   

[2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  เรื่อง กำหนดเวลาการลงชื่อเข้าอยู่หอพักนักศึกษาและเวลาชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561   

[2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561   

[2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561   

[2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  เรื่อง การขอคงสภาพชมรมและการจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561   

[2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25561   

[2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560   

[2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  เรื่อง การขอคงสภาพชมรมและการจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   

[2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560   

[2552, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  เรื่อง เครื่องแบบ และการแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2552   

 

[2547, สภาหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]  ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พุทธศักราช 2547