แหล่งงานเต็มเวลา/ไม่เต็มเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาได้มีการบริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีแหล่งเงินทุนช่วยเหลือให้สามารถจบการศึกษา โดยได้จัดหาแหล่งข้อมูลข่าวสารของความต้องการแรงงาน หรือตำแหน่งงานว่างของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาค รัฐและเอกชน เพื่อบริการแก่นักศึกษาที่สนใจ ประสานงานกับบริษัทหรือองค์กร เพื่อหางานเต็มเวลา(งานประจำ) และงานไม่เต็มเวลา(ทำงานพิเศษ) สำหรับนักศึกษา งานประจำสำหรับบัณฑิต การส่งนักศึกษาไปฝึกงาน และข่าวการรับสมัครงาน ต่าง ๆ

แหล่งงานเต็มเวลา / ไม่เต็มเวลา จากกองพัฒนานักศึกษา

แหล่งงานเต็มเวลา / ไม่เต็มเวลา จากหน่วยงาน หรือเว็บหางานอื่น ๆ