หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยหน่วยบริการหอพักนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึษาได้จัดบริการด้านหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  และนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะอยู่หอพักนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้มีที่พักอาศัยที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ให้นักศึกษาหอพักได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองในการอยู่ร่วมกัน และเคารพในสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ยังสร้างเสริมให้นักศึกษามีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักพัฒนาตนเองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหอพักทั้งสิ้น จำนวน 4 อาคาร

หอพักชาย แบ่งเป็น 2 อาคาร คือหอพัก 3 และ หอพัก 4 เป็นห้องแบบ 4 เตียง ห้องน้ำรวม

ตัวอย่างภาพอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก

                   

                   

หอพักหญิง แบ่งเป็น 2 อาคาร คือ

– หอพัก 1 (นักศึกษาอิสราม) เป็นห้องแบบ 4 เตียง ห้องน้ำรวม

– หอพักญิงหลังใหม่ เป็นห้องแบบ 4 เตียง 2 ชั้น ห้องน้ำภายในห้อง

ตัวอย่างภาพอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก

                   

                   

อัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษาต่อภาคการศึกษา จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท  (รวมค่าน้ำค่าไฟ)

ภายในห้อง มีดังนี้

หอพักชาย
1. เตียง
2. ตู้เสือผ้า
3.โต๊ะคอม
4. พัดลมเพดาน
5. มุ่งลวดและเหล็กดัด

หอพักหญิงหลังใหม่
1. เตียง2ชั้น
2. ตู้เสื้อผ้า
3. โต๊ะคอม,เก้าอี้
4. พัดลมเพดาน
5. ผ้าม่าน
6. มุ่งลวดและเหล็กดัด

ห้อง Study สำหรับนักศึกษาหอพัก มีดังนี้

1. ทีวี
2. ตู้อบ ไมโครเวฟ
3. ห้องรีดผ้า
4. Free wifi

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องพัก

มีกล้องวงจรปิด เปิดตลอด 24 ชม. และมียามรักษาความปลอดภัย