สายตรงผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

สอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และร้องเรียน ในเรื่องที่นักศึกษาหรือบุคคลมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา หรือหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ที่เบอร์โทร 080-992-9565

(หมายเหตุ : ข้อมูลของนักศึกษาหรือบุคคลที่แสดงความคิดเห็นเป็นความลับ และจะไม่ถูกเปิดเผย)