การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

O13  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

O14  มาตรฐานการให้บริการ

O14-1  คู่มือการให้บริการแก่นักศึกษา

O14-2  ป้ายสารสนเทศการให้บริการ

O14-3  แบบฟอร์มการขอรับบริการต่าง ๆ

O15  ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

O17  E-Service

 

O33  การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33-1  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

O33-2  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

O43  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

O48  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ