รายงานความพึงพอใจการให้บริการ

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมาพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2566)

ที่มา : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2566)