แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาได้มีการบริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาทางด้านการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตในกลุ่มนักศึกษา ปัญหาส่วนตัวทั่วไป และปัญหาด้านวิชาการของนักศึกษา รวมถึงหาแหล่งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาในการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาในอนาคต และหาแหล่งฝึกอาชีพเสริมสำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ความรู้ในอาชีพเสริมหารายได้ระหว่างการศึกษาหรือนำไปเป็นอาชีพหลักหลังสำเร็จการศึกษาอีกทางหนึ่ง