กยศ. และ กรอ.

การกู้ยืมเงิน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2561 รายใหม่ รอบที่ 2

ประกาศ !! จากหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
การกู้ยืมเงิน โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ในรอบที่ 2 (นักศึกษาที่สมัครในรอบที่ 1ไม่ทัน สามารถมาสมัครในรอบนี้ได้ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย ) (ระบบเปิด วันนี้ – 28 มิถุนายน 2561)
สำหรับนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. ให้อ่านกำหนดการกองทุนกู้ยืมฯ และวิธีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. กำหนดการให้กู้ยืมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา รอบที่ 2 อ่านประกาศได้ที่นี่

2. ความแตกต่างระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ) อ่านเอกสารได้ที่นี่

3. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ขอรับทุนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ได้ที่นี่

4. แบบคำขอกู้ยืมเงินโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา กยศ. ของมหาวิทยาลัย กยศ.101  ดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่นี่

5. หนังสือรับรองรายได้  กยศ.102  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

6. หนังสือแสดงความคิดเห็นอ.ที่ปรึกษา กยศ.103  ดาวน์โลดเอกสารได้ที่นี่

7. แบบฟอร์มแผนที่บ้านและรูปถ่ายบ้านผู้กู้ยืมเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

8. ตัวอย่างการกรอกรายได้ครอบครัว ดูตัวอย่างได้ที่นี่

9. ขั้นตอนเข้ายืนยัน กยศ.ระบบ e Studentloan กยศ.ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดูขั้นตอนเข้ายืนยันได้ที่นี่

10. เอกสารที่ต้องแนบพร้อมกับแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. อ่านเอกสารได้ที่นี่

หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ให้อ่านกำหนดการ เอกสาร ตัวอย่าง และดำเนินการตามประกาศ เอกสาร ตัวอย่าง อย่างละเอียด เคร่งครัด ถูกต้อง โดยเฉพาะ ข้อ 1
2. ให้นักศึกษาโหลดเอกสารในข้อที่ 4-7 มาเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

ติดต่อสอบถาม หรือมีข้อสงสัย (เฉพาะผู้ยื่นใบสมัครขอกู้ยืมเงิน ฯ รอบที่ 2 เท่านั้น) ได้ โดยสแกน QR-Code LINE ข้างล่างนี้

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.