กยศ. และ กรอ.

การทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายใหม่

ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง การทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ที่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
*เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกันมาลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารสถานศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 256 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียด ดังนี้ (ถ้านักศึกษาไม่อ่านข้อความประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วนจะทำให้อาจการเสียเวลาและเสียผลประโยชน์)

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ฯ ตรวจสอบรายชื่อได้ ดังนี้
1.1 ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ลักษณะที่ 1 รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่
1.2 ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ลักษณะที่ 1 รายใหม่ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่
1.3 ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ลักษณะที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

2. กำหนการลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินฯ จัดเวลาเป็น 2 รอบ ตามเลขที่สัญญา 3 ตัวท้าย ดังนี้
2.1 เลขที่สัญญาที่ 001- 200 ให้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินในเวลา 09.00 น.
2.2 เลขที่สัญญาที่ 201 เป็นต้นไป ให้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินในเวลา10.30 น.
-ตัวอย่างการดูเลขที่สัญญา C2560000942100401 ให้นักศึกษาจำตัวเลข 3 ตัวท้าย

3.ขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ประจำปีการศึกษา 2561 ดูลายระเอียดขั้นตอนได้ที่นี่ และขั้นตอนการปรื๊นสัญญา *ให้นักศึกษาดำเนินการปริ๊นสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ด้วยตนเอง สัญญามี 6 หน้า แต่ให้ปริ้นหน้า-หลัง ก็จะเป็นชุดละ 3 แผ่น ให้ปรื๊นสัญญา ทั้งหมดจำนวน 3 ชุด การปรื๊นสัญญา มี 2 ทางเลือกดังนี้
3.1 ปริ้นสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.ด้วยตนเอง ตั้งค่าการปริ้น กระดาษขอบบน ขอบล่าง ขอบซ้าย และขอบขวา เป็น 0 ไม่ปริ้นวันที่ ไม่ปริ้นที่อยู่เว็บไซต์ ไม่ปริ้นเลขหน้า ให้ปริ้นหน้าหลัง **จำนวน 3 ชุด**
3.2.หรือให้ไปติดต่อขอปริ้นเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. จำนวน 3 ชุด ที่ร้านถ่ายเอกสาร (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพราะที่ร้านจะปริ้นสัญญาถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

4. เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมสัญญามี 3 ฉบับ ให้เตรียมมา จำนวน 2 ชุด ตัวอย่างเอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมการทำสัญญา ดูเอกสารตัวอย่างได้ที่นี่
ข้อพึงระวัง : ตรวจสอบวันบัตรหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชนของผู้คำประกันด้วย

หมายเหตุ
1. กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล มาด้วย
2. ให้นักศึกษา และผู้ค้ำประกันรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับมาให้เรียบร้อย (ตามตัวอย่างที่กำหนดไว้)
3. ให้นักศึกษา และผู้ค้ำประกันมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารสถานศึกษา ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ตามเวลาในกำหนการลงลายมือชื่อ ตามเลขที่สัญญา 3 ตัวท้าย ที่กำหนดไว้ให้ตามข้อ 2
4. เมื่อปริ้นสัญญาเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเตรียมมาพร้อมกับเอกสารแนบ ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ห้ามเขียนข้อมูลใดๆ ในเอกสารสัญญา กยศ. โดยเด็ดขาด

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)