กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายใหม่ รอบที่ 1

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา รอบที่ 1

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ที่จะขอกู้ยืมเงิน ฯ กยศ. ให้นักศึกษาอ่านและดำเนินการตามเอกสาร ดังนี้

1. กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา อ่านรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/Yb84x4

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.
ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/SpNZgW

3. แบบฟอร์มแบบคำร้องขอกู้ยืมเงิน ฯ กยศ 101. ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://goo.gl/uWSVP4

4. หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/g7vkFx

5. หนังสือแสดงความคิดเห็นอ.ที่ปรึกษา กยศ.103 ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/o15DQv

6. แบบฟอร์มแผนที่บ้านและรูปถ่ายบ้านผู้กู้ยืมเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://goo.gl/tDdgRJ

7. ขั้นตอนการกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. อ่านรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/vorP4E

8. ขั้นตอนเข้ายืนยัน กยศ.ระบบ e-Studentloan กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/WbtXC9

9. เอกสารแนบแบบคำขอกู้ยืมเงิน ฯ กยศ. อ่านรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/tmSm1k

10. ตัวอย่างการกรอกรายได้ครอบครัว กยศ.102 อ่านรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/dTmQL7

11. ความแตกต่างระหว่าง กยศ. กับ กรอ. อ่านรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/VuKmBp

ให้นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเิงน ฯ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้เรียบร้อย พร้อมทั้งส่งเอกสารแบบฟอร์มแบบคำร้องขอกู้ยืมเงิน ฯ กยศ 101. ประจำปีการศึกษา 2561และเอกสารแนบให้ครบถ้วน

ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ติดต่อ-สอบถาม โทร.056-717144

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

ประชาสัมพันธ์ : นายอดิสรณ์ เนาว์แก้ว