กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ทุกชั้นปี

ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ทุกชั้นปี โดยผู้กู้ยืมยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินและบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ฯ ผ่านระบบ e – Studentloan ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2561 อ่านรายละเอียดและดำเนินการตามเอกสารทุกขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ทุกชั้นปี อ่านรายละเอียดกำหนดการได้ที่นี่

2. ขั้นตอนการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน (กยศ.) ผ่านระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียดขั้นตอนได้ที่นี่

3. ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บผ่านระบบ e-Studentloan อ่านรายละเอียดขั้นตอนได้ที่นี่

หมายเหตุ :
ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาถือปฏิบัติตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากนักศึกษาไม่ดำเนินการถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ติดต่อ-สอบถาม โทร.056-717100 ต่อ 5103

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.