กยศ. และ กรอ.

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายเก่า

ด้วย หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดทำกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัย) และขั้นตอนการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ขึ้นนั้น

เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า ฯ ได้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามระยะเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับนักศึกษา

สำหรับกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สามารถดูกำหนดการได้ที่ https://goo.gl/S9tKEV

ขั้นตอนการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ฯ สามารถดูขั้นตอนได้ที่https://goo.gl/oxcqLE

ข้อมูล : นางสาวพรรณิชา แสงนก
ประชาสัมพันธ์ : นายอดิสรณ์ เนาว์แก้ว