กำหนดวันนัดสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รายเก่า ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา และรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดวันนัดสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายเก่า ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา และรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถานที่สัมภาษณ์ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ อาคารคณะครุศาสตร์ ห้อง ED 503    

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 222  

3. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ห้องประชุมชั้น 3  

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ อาคารสิรินธร ห้องประชุม 1  

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ อาคารราชภัฏกสิการ หอประชุมราชภัฏกสิการ  

การแต่งกายเข้าสัมภาษณ์ ให้แต่งกายชุดนักศึกษา

หมายเหตุ
1. โปรดตรวจสอบวันและเวลาให้ถูกต้องมิเช่นนั้นจะทำให้เสียสิทธิ์
2. ผู้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.