กยศ. และ กรอ.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2)
สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) รอการประชาสัมพันธ์ เรื่องการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ทาง เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา http://dsd.pcru.ac.th และ Face book กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.