กยศ. และ กรอ.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ให้นักศึกษามาลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เลขที่แบบยืนยัน 1-1,000 เวลา 13.00 น.
เลขที่แบบยืนยัน 1,001-1,936 เวลา 14.00 น.

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้ที่http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kys2560/dsdpcru_kys2560_namelist2_2560_02122560.pdf

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย