กยศ. และ กรอ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กู้ยืมเงิน ฯ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 (รายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา)

ตามที่ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้กู้ยืมเงิน ฯ กยศ. รายใหม่ (ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามกระบวนการขั้นตอนแล้วนั้น

บัดนี้ หน่วยกองหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กู้ยืมเงิน ฯ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ดังนี้

1. นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ กู้ยืมเงิน ฯ กยศ. ลักษณะที่ 1 รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่
2. นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ กู้ยืมเงิน ฯ กยศ. ลักษณะที่ 1 รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่
3. นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ กู้ยืมเงิน ฯ กยศ. ลักษณะที่ 2 รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ให้นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ กู้ยืมเงิน ฯ กยศ. รายใหม่ (ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561 มาเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย
ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.