กยศ. และ กรอ.

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา าคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (รายเก่าและรายใหม่ ทุกชั้นปี)

ตรวจสอบรายชื่อ ฯ จากเอกสาร PDF ได้ที่ รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2561

(การค้นชื่อ-สกุล ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ฯ ในคอมพิวเตอร์ กด Ctrl + F แล้วพิมพ์ชื่อแล้วกด Next)

ให้นักศึกษามาลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ
ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดยลำดับการลงลายมือชื่อตามเลขที่แบบยืนยัน ดังนี้
1. เลขที่แบบยืนยัน 1 – 500 เวลา 13.00 น.
2. เลขที่แบบยืนยัน 501 – 1000 เวลา 13.30 น.
3. เลขที่แบบยืนยัน 1001 – 1500 เวลา 14.00 น.
4. เลขที่แบบยืนยัน 1501 – 1764 เวลา 14.30 น.

หมายเหตุ
1. ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตรวจสอบรายชื่อและจดเลขที่แบบยืน 4 ตัวท้าย เพื่อใช้แจ้งขอรับเอกสาร
2. ให้นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

ตัวอย่างรับรองสำเนา
สำเนาถูกต้อง
สมศรี แดงดี
(นางสาวสมศรี แดงดี)

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.