กยศ. และ กรอ.

ลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน ฯ รายใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

1. เรื่อง กำหนดการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ ผ่านระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ที่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนให้แล้วเสร็จ ***ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561***
โดยมีขันตอนการบันทึก ดังนี้
– ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ผ่านระบบ e-Studentloan (จะมีรายละเอียดค่าเล่าเรียนของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา) รายละเอียดขั้นตอนดาวน์โหลดได้ที่นี่

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อในเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) รายใหม่และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา
ให้นักศึกษาจำเลขที่สัญญา 3 ตัวท้ายไว้เพื่อความสะดวกในการรับ – ส่งเอกสารในการลงลายมือชื่อ ดังนี้
กยศ. ลักษณะที่ 1  ตรวจสอบรายชื่อผูู้มีสิทธิ์ได้ที่นี่
กยศ. ลักษณะที่ 2  ตรวจสอบรายชื่อผูู้มีสิทธิ์ได้ที่นี่

3. เรื่อง การลงลายมือชื่อในเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) รายใหม่และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ที่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) รหัส C2561
ให้นักศึกษามาลงลายมือชื่อในเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนฯ ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 12.15 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ
1. นักศึกษาไม่มาลงลายมือชื่อในเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. ถ้านักศึกษาทำไม่ทันตามกำหนดเวลา ถือว่า**สละสิทธ์**จากการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.