กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ จากหน่วยกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ.
เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ.
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
***สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน ฯ กับมหาวิทยาลัย)***

ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าฯ ดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
2. ขั้นตอนยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กรอ. ผ่าน ระบบ e – Studentloan กยศ.ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
3. แบบฟอร์ม หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ (แบบฟอร์ม กรอ. 102) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
3.1 ตัวอย่างกรณีบิดาและมารดาไม่มีรายได้ประจำ (ใช้ กรอ. 102) ดูตัวอย่างเอกสารได้ที่นี่
3.2 ตัวอย่างกรณีที่บิดาหรือมารดามีรายได้ประจำกับไม่ประจำ (ใช้หนังสือรับรองรองรายได้และ กรอ. 102) ดูตัวอย่างเอกสารได้ที่นี่
3.3 ตัวอย่างบิดาและมารดามีรายได้ประจำ (ใช้หนังสือรับรองรายได้) ดูตัวอย่างเอกสารได้ที่นี่

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน กรอ. ให้อ่านกำหนดการ เอกสาร ตัวอย่าง และดำเนินการตามประกาศ เอกสาร ตัวอย่าง อย่างละเอียด เคร่งครัด ถูกต้อง โดยเฉพาะ ข้อ 1

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.)