กยศ. และ กรอ.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560 (รายเก่าเคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560
(รายเก่าเคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kys2560/dsdpcru_kys2560_old2560_28072560_001.pdf

ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บผ่านระบบ e-Studentloan ดูรายละเอียดได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kys2560/dsdpcru_kys2560_old2560_28072560_002.pdf

เข้าระบบ e-Studentloan ได้ที่ https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

กรณีมีชื่อ
– ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผ่านระบบ e – Studentloan ในระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2560www.Studentloan.or.th

กรณีไม่มีชื่อ (เนื่องจากส่งเอกสารล่าช้า/ไม่ได้บันทึกข้อมูลแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e – Studentloan)
– ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมติดตามประกาศรายชื่อรอบเพิ่มเติม
เนื่องจากต้องรอให้กองทุนจัดสรรวงเงินผู้กู้ยืมรายเก่า ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อดำเนินการตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากนักศึกษาไม่ดำเนินการถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ห้องหมายเลข 2 กองพัฒนานักศึกษา โทร 056-717100 ต่อ 5103