การกู้ยืมเงิน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา (ระบบเปิด วันนี้ – 19 กรกฎาคม 2560)

การกู้ยืมเงิน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. ปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา (ระบบเปิด วันนี้ – 19 กรกฎาคม 2560)

สำหรับนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน กรอ. ให้อ่านกำหนดการกองทุนกู้ยืมฯ และวิธีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. กำหนดการให้กู้ยืมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา อ่านประกาศได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kro2560/dsdpcru_kro2560_new2560_17072560_01.pdf

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ขอรับทุนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2560 อ่านลายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ได้ที่ความแตกต่างระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ) อ่านเอกสารได้ที่http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kro2560/dsdpcru_kro2560_new2560_17072560_02.pdf

3. ขั้นตอนเข้ายืนบัน ระบบ e Studentloan กรอ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อ่านลายละเอียด ได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kro2560/dsdpcru_kro2560_new2560_17072560_03.pdf

4. ความแตกต่าง-ระหว่าง-กยศ.-กับ-กรอ. อ่านลายละเอียด ได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kro2560/dsdpcru_kro2560_new2560_17072560_04.pdf

5. แบบคำขอกู้ยืมเงินโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. ดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ อ่านลายละเอียด ได้ที่http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kro2560/dsdpcru_kro2560_new2560_17072560_05.pdf

6. หลักสูตร และสาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมเงิน ฯ กรอ. ได้ ดูเอกสารได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kro2560/dsdpcru_kro2560_new2560_17072560_06.pdf

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน กรอ. ให้อ่านกำหนดการ เอกสาร ตัวอย่าง และดำเนินการตามประกาศ เอกสาร ตัวอย่าง อย่างละเอียด เคร่งครัด ถูกต้อง โดยเฉพาะ ข้อ 1
ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.)