กยศ. และ กรอ.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้กู้ยืมรายใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา (ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา อ่านรายละเอียดได้ที่http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kys2560/dsdpcru_kys2560_new2560_interview1_12082560.pdf

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ อ่านรายละเอียดได้ที่http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kys2560/dsdpcru_kys2560_new2560_interview2_12082560.pdf

กำหนดวันนัดสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2560 ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น. – 12.00น. ณ ห้อง ED 503 อาคารคณะครุศาสตร์

2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00น. – 14.00 น. ณ ห้อง 232 – 233 ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00-13.00 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00น. – 15.00น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร

5.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00น. – 15.00น. ณ หอประชุมราชภัฏกสิการ อาคารราชภัฏกสิการ

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)