กยศ. และ กรอ.

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา หมายเหตุ : เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ดังนี้
1.1 ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e – Studentloan และพิมพ์เอกสารออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ ทันที ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 มิถุนายน 2560
1.2 ตัวแทนหมู่เรียนที่กู้ยืมเงิน กยศ. รวบรวมเอกสาร ระหว่างที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ส่งที่ ห้องหมายเลข 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1.3 ผู้กู้ยืมบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผ่านระบบ e – Studentloan ระหว่างที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2560
1.4 ผู้กู้ยืมทำการตรวจสอบข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ดังนี้
-ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปี 2556 – 2557 เวลา 13.00 น.
-ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปี 2558 – 2559 เวลา 14.00 น.
ดูกำหนดการฉบับเต็มได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kys2560/dsdpcru_kys2560_old2560_18052560_01.pdf

2. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ กยศ.102 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kys2560/dsdpcru_kys2560_old2560_18052560_02.pdf

3. ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ต้องส่ง ดังนี้
3.1 กรณีที่บิดามารดาไม่มีรายได้ประจำ ใช้เอกสาร กยศ.102 ดูตัวอย่างเอกสารได้ที่http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kys2560/dsdpcru_kys2560_old2560_18052560_03.pdf
3.2 กรณีที่บิดามารดามีรายได้ประจำกับไม่ประจำ ใช้หนังสือรับรองรายได้ และ ใช้เอกสาร กยศ.102 ดูตัวอย่างเอกสารได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kys2560/dsdpcru_kys2560_old2560_18052560_04.pdf
3.3 กรณีที่บิดามารดามีรายได้ประจำ ใช้หนังสือรับรองรายได้ของบิดามารดา ดูตัวอย่างเอกสารได้ที่http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kys2560/dsdpcru_kys2560_old2560_18052560_05.pdf

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาถือปฏิบัติตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560