ลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

ประกาศหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2560
(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและจดเลขที่แบบยืน 4 ตัวท้าย เพื่อใช้แจ้งขอรับเอกสาร และมาลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

กรณีมีชื่อ
ลำดับเลขที่แบบยืนยัน 4 ตัวท้าย ที่ 1 – 1,000 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร

ลำดับเลขที่แบบยืนยัน 4 ตัวท้าย ที่ 1,001 – 1,388 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร

กรณีไม่มีชื่อ (เนื่องจากส่งเอกสารล่าช้า/ไม่ได้บันทึกข้อมูลแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e – Studentloan)
– ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมติดตามประกาศรายชื่อรอบเพิ่มเติมได้ Facebook กองพัฒนานักศึกษา
เนื่องจากต้องรอให้กองทุนจัดสรรวงเงินผู้กู้ยืมรายเก่า ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อดำเนินการตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากนักศึกษาไม่ดำเนินการถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สามารถตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่แบบยืนยัน ได้ที่http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/kys2560/dsdpcru_kys2560_old2560_sign2560_12082560.pdf

** หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ห้องหมายเลข 2 กองพัฒนานักศึกษา โทร 056-717100 ต่อ 5103 **

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)