กยศ. และ กรอ.

แจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ส่งบัตรลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

ประกาศหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2560 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

เรื่อง แจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ส่งบัตรลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ขั้นตอนการส่งบัตรลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ปฎิบัติดังนี้

1. ตัวแทนห้อง เตรียมใบรายชื่อกลุ่มหมู่เรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เพื่อนลงชื่อส่งบัตรลงทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ

2. นักศึกษาที่ทำเรื่องกู้ กยศ. ส่งบัตรลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 พร้อมลงชื่อส่งกับตัวแทนห้อง

3. ตัวแทนห้องรวบรวมบัตรลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยเรียงตามลำดับเลขที่

4. ให้ตัวแทนห้องนำบัตรลงทะเบียนและใบรายชื่อใส่ซองน้ำตาล พร้อมเขียนรายละเอียดบนซองน้ำตาล ดังนี้
4.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่
4.2 สาขาวิชา
4.3 กลุ่มหมู่เรียน
4.4 สรุปจำนวนที่ส่ง
4.5 ให้ตัวแทนห้องนำมาส่ง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องหมายเลข 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)