กิจกรรมนักศึกษาภาพกิจกรรมหอพักนักศึกษา

กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักและประชุมนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักและประชุมนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ​​​​รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ
เรื่อง ‘‘การใช้ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัยฯ’’ และมี อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นำเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ประจำหอพักนักศึกษา กล่าวต้อนรับ และปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้